Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Publikace Váš nevidomý pacient

Napsáno: 17. 1. 2011, 22:31 | Všechny články

Hned v úvodu publikace je čtenář seznámen s cílem a obsahem publikace, a tak je zřejmé, že se jedná o příručku pro lékaře a další zdravotnický personál, jejímž cílem je poskytnout cílové skupině informace a návody jak pomoci nevidomým osobám, které jsou pacienty různých zdravotnických zařízení. Oblastí zájmu publikace je nemedicínský rozměr pomoci lidem, kteří mají oproti většinové společnosti zrakový handicap.

Vydavatel publikace - Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých - působí v oblasti pomoci nevidomým již 10 let a podle zaměření jeho činnosti, profesionálnímu týmu včetně externích konzultantů a zkušenostem je zcela kvalifikovaným ke zpracování předmětného tématu.

Publikaci je možné dle jejího rozsahu a formy považovat za informační brožuru.

Je členěna přehledně do 7 kapitol a 7 barevně odlišených příloh. Každá kapitola se věnuje určité etapě nebo situaci, ve které se nevidomý člověk - pacient zdravotnického zařízení nachází.

První kapitola seznamuje relativně výstižně hlavní oblasti problémů, se kterými se nevidomí lidé setkávají.

Druhá kapitola seznamuje s tím, co potřebuje nevidomý pacient ještě předtím, než vůbec vyrazí k lékaři a také s tím, jak může zdravotnický pracovník v této chvíli nevidomému pomoci.

Třetí kapitola popisuje překážky v bezpečném zvládnutí cesty v areálu nemocnice a na chodbách zdravotnického zařízení.

Čtvrtá kapitola pojmenovává hlavní problémy v komunikaci a ve spolupráci lékaře a nevidomého pacienta zejména při návštěvě ordinace a navrhuje, jak jim předcházet.

Krátká pátá kapitola se věnuje situaci, kdy lékař přichází k nevidomému pacientovi domů.

Nejobsáhlejší šestá kapitola identifikuje problematiku nevidomého pacienta v pobytovém zdravotnickém zařízení, nabízí návody a doporučení k informování nevidomého a celkovému přístupu k nevidomému v době pobytu v nemocnici.

Sedmá kapitola doplňuje informace o lécích a lékárnách.

Napříč kapitolami se objevují autentické citace nevidomých pacientů, kteří reflektují své většinou negativní zkušenosti s přístupem k jejich handicapu.

Podle obsahu je brožura někde na pomezí odborné a populárně naučné literatury a mohla by vhodně doplnit portfolio vzdělávacích materiálů pro lékaře a další zainteresovaný zdravotnický personál.

Dílčí připomínky k obsahu a zpracování jsem projednal s odpovědným redaktorem publikace PhDr. Petrem Vojtíškem. Brožuru doporučuji k vydání.

V Praze dne 26.11.2010

MUDr. Martin Matějů

Brožuru lze stáhnout zde.